De Ooldies

Roermond

Roeiteam de Ooldies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen
en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Roeiteam De Ooldies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben
voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen,
tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,
u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Roeiteam De Ooldies
zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen
kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Roeiteam
De Ooldies verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinde;

Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Roeiteam De Ooldies
de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
(Zakelijk) Telefoonnummer:
(Zakelijk) E-mailadres:
Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Roeiteam De Ooldies
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst
en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Roeiteam De Ooldies
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinde;

Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Roeiteam De Ooldies
de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Geslacht:
Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Roeiteam De Ooldies
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst
en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect,
stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van
prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door (Organisatie)
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Roeiteam
De Ooldies de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Telefoonnummer:
E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Roeiteam De Ooldies opgeslagen
ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als
een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken
indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma:
Het verzorgen van de internetomgeving van onze website.

Het ter beschikking stellen van een sloep.
Het ter beschikking stellen van een bijeenkomstplaats.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen
waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken
om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen
en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden
indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen
(personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven
door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Roeiteam De Ooldies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking,
zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Roeiteam De Ooldies van uw gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie
van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is:

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen
bij fysieke of technische incidenten.

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen:
Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven
welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen
aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens
dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft
neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Roeiteam De Ooldies

bert@deooldies.nl 

 

Agenda

Evenementenkalender
zondag 24 september 2023

Ooldies On Tour


Alleen voor leden
close